Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ POJMY

 

1.1. Obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky podnikatelského subjektu HakimiStyle s.r.o., s obchodní značkou MY CAR PRAGUE.

1.2. Poskytovatelem se rozumí podnikatelský subjekt HakimiStyle s.r.o., se sídlem Heinemnnova 2695/6, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 088 94 281, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 327135

1.3. Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje na základě objednávky služby Silniční přepravy osob.

1.4. Objednávkou se rozumí objednávka služby Silniční přepravy osob, která obsahuje veškeré náležitosti, tj. Místo začátku přepravy, Místo ukončení přepravy, datum přepravy, čas začátku přepravy a cenu přepravy.

1.5. Místem začátku přepravy se rozumí místo určené Zákazníkem, na kterém je Poskytovatel povinný ho vyzvednout. Zákazník se zavazuje poskytnout Poskytovateli správné údaje o Místě začátku přepravy a času začátku přepravy. V případě porušení těchto povinností nenese Poskytovatel zodpovědnost za nedostavení se na Místo začátku přepravy včas.

1.6. Místem ukončení přepravy se rozumí místo určené Zákazníkem, na které je Poskytovatel povinný ho přepravit.

 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

2.1. Obchodní podmínky se vztahují na všechny služby Silniční přepravy osob poskytované Poskytovatelem. Od těchto podmínek se dá v jednotlivém případě odchýlit jen na základě písemné dohody Poskytovatele a Zákazníka.

 

III. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA A POSKYTOVATELE

 

3.1. Zákazník se zavazuje v případě, že chce využít služby Poskytovatele, zamluvit přepravu stanoveným způsobem, tj telefonicky, elektronicky (emailem), nebo online formulářem

3.2. Zákazník se zavazuje v případě, že chce zamluvit služby Poskytovatele, uvést své jméno, či název společnosti, email, telefonní číslo, Místo začátku přepravy, Místo ukončení přepravy, datum přepravy a čas začátku přepravy.

3.3. Poskytovatel se zavazuje přijmout od Zákazníka požadavek o zamluvení přepravy a v co nejbližší době sdělit telefonicky, či elektronicky (emailem) Zákazníkovi cenu služby.

3.4. Zákazník se zavazuje v případě, že chce využít služby Poskytovatele, elektronicky (emailem) potvrdit Poskytovateli stanovenou cenu služby před začátkem přepravy a je povinen tuto cenu uhradit, a to nejpozději do 24 hodin před stanoveným časem začátku přepravy.

3.5. Poskytovatel se zavazuje v případě:

  1. přijetí všech náležitostí (Místo začátku přepravy, Místo ukončení přepravy, datum přepravy, čas začátku přepravy),
  2. potvrzení stanovené ceny Zákazníkem,
  3. zaplacení stanovené ceny Poskytovateli,

vyzvednout osobu / osoby na Místě začátku přepravy včas a zabezpečit přepravu na Místo ukončení přepravy.

3.6. Poskytovatel se zavazuje v případě nemožnosti dostavit se na Místo začátku přepravy bez dalšího odkladu Zákazníka informovat a domluvit další postup.

3.7. Právní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vzniká uhrazením stanovené ceny.

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena za přepravu může být uhrazena:

  1. Bankovním převodem na účet Poskytovatele – platbu lze provést v CZK a EUR.
  2. Platební kartou přes internet – Zákazník obdrží odkaz na platební bránu, prostřednictvím které zadá údaje o své platební kartě a uskuteční transakci, která je možná pouze v CZK.

4.2. Poskytovatel je povinen vystavit Zákazníkovi fakturu / daňový doklad.

 

V. REKLAMACE A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

5.1. Pokud zákazník zjistí, že poskytnuté služby vykazují nedostatky v kvalitě či rozsahu poskytnutých služeb, má právo tyto nedostatky reklamovat.

5.2. Reklamaci je třeba řešit bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku, a to nejpozději do 7 dnů od uskutečnění přepravy.

5.3. Reklamace ve smyslu předcházejícího odstavce musí být písemná anebo v elektronické podobě. Musí obsahovat přesný popis způsobené škody a musí být doručena Poskytovateli ve lhůtě, podle předcházejícího odstavce.

5.4. Pokud zákazník neuplatní své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že přeprava byla vykonána včas a řádně.

5.5. Pokud zákazník zruší objednávku do 48 hodin před začátkem cesty, bude mu navrácena platba v plné výši, a to neprodleně.

5.6. Pokud zákazník zruší objednávku do 24 hodin před začátkem cesty, bude mu navrácena platba ve výši 50% ceny, a to neprodleně.

5.7.  Pokud zákazník zruší objednávku později, než 24 hodin před začátkem cesty, bude mu účtováno 100% ceny.

5.8. Začátkem cesty se rozumí datum a čas vyzvednutí v Místě začátku přepravy, který je uveden v objednávce.

 

VI. VZTAH K PRÁVNÍM PŘEDPISŮM ČESKÉ REPUBLIKY A SOUDNÍ SPORY

 

6.1. Všechny právní vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právními předpisy České republiky. Ve věcech neupravených smlouvou, či obchodními podmínkami, se uplatní příslušné ustanovení Obchodního zákoníku.

6.2. Tyto obchodní podmínky se uplatňují pouze tehdy, pokud písemná smlouva nestanoví jinak.

6.3. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněné ve veřejně přístupném informačním systému s možností vzdáleného přístupu (internet), a to na adrese: www.mycarprague.com, tato verze je jedinou autentickou verzí obchodních podmínek.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1. Zákazník uvádí své nezbytné osobní údaje, které umožňují provést nezbytné účetní operace, potřebné k vystavení daňového dokladu.

7.2. Poskytovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji Zákazníka zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy, shromažďuje je pouze k tomuto účelu a zkvalitnění vlastních služeb.

7.3. Vyplněním online formuláře Zákazník souhlasí se shromažďování a používáním informací o něm, za výše uvedených podmínek.

 

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2023

 

 

 

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.